استفاده از سیستم برنا در سمینار بیماری های مزمن کلیوی کودکان چالش ها و مراقبت ها

شرکت برنا در راستای گسترش فعالیت خود در حوضه برگزاری همایش و سمینارهای آموزشی، یک بار دیگر در برگزاری سمینار ” بیماری های مزمن کلیوی کودکان چالش ها و مراقبت ها” همکاری داشت.

این سمینار به همت گروه کودکان بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ در امفی تئاتر این بیمارستان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

برگزار گردید.

بیماری های مزمن کلیوی کودکان چالش ها و مراقبت ها